Stanfordská štúdia odhaľuje významné nedostatky AI pri jej aplikovaní v práve.

26.12.2023

Stanfordská univerzita nedávno zverejnila štúdiu, ktorá odhaľuje významné nedostatky AI pri jej aplikovaní v práve. Výskum, zameraný na využitie AI chatbotov ako OpenAI ChatGPT 3.5, Google PaLM 2 a Meta Llama 2 v právnych kontextoch, prináša nové poznatky o limitoch a výzvach spojených s používaním týchto technológií. 

Kľúčové Zistenia

Štúdia ukázala, že tieto AI modely, ktoré neboli špeciálne vyvinuté pre právne účely, preukázali "halucinácie" vo viac ako 75% prípadov pri odpovediach na otázky týkajúce sa základných súdnych rozhodnutí. Po analýze viac než 200,000 právnych otázok boli identifikované značné nedostatky v presnosti AI pri právnych interpretáciách.

Dôsledky pre Právnu Prax

Tieto zistenia sú alarmujúce najmä pre právnikov, ktorí implementujú tieto všeobecné AI modely do svojich praxí bez potrebnej špecializácie. Používanie týchto nástrojov bez dostatočnej opatrnosti môže viesť k vážnym chybám a nesprávnym právnym záverom.

Ďalšie Závery Štúdie

AI modely boli náchylnejšie na chyby pri otázkach týkajúcich sa nižších federálnych súdov a preukázali vyššiu presnosť pri prípadoch Najvyššieho súdu USA a odvolacieho súdu. Modely prejavili aj "kontrafaktickú tendenciu", čo znamená pravdepodobnosť prijatia falošného predpokladu otázky.

Vplyv na Klientov

Najväčšie problémy s presnosťou AI sa vyskytovali v oblastiach, kde by ich pravdepodobne používali klienti bez právneho zastúpenia. To poukazuje na potrebu lepšieho zamerania AI na tieto oblasti, aby sa zabezpečila ich spoľahlivosť a presnosť.

Záver

Táto štúdia poukazuje na nutnosť opatrnej implementácie a dôsledného prispôsobenia AI technológií pri aplikácii v právnej oblasti. Je dôležité, aby právnici a vývojári AI spolupracovali na zabezpečení spoľahlivosti a presnosti AI nástrojov v právnych kontextoch. Ak ste právnik alebo spoločnosť zaujímajúca sa o integráciu AI do svojich služieb, je nevyhnutné konzultovať s odborníkmi a vývojármi, aby sa zabezpečila etická a efektívna aplikácia týchto technológií v právnej praxi.